Методичні рекомендації, які мають простежити реалізацію в навчальному процесі вказівок на виконання зазначених нормативних документів стосовно оцінювання навчальних досягнень учнів і ведення записів у класних журналах з іноземних мов 1–11-х кл
 

Додаток

до листа КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

від 17.10.16. № 954

 

Методичні рекомендації,

які мають простежити реалізацію в навчальному процесі вказівок
на виконання зазначених нормативних документів
стосовно оцінювання навчальних досягнень учнів і ведення записів у класних журналах з іноземних мов 1–11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році

 

ПОЧАТКОВА ШКОЛА (1-4 КЛАСИ)

 

1. Наказ МОН України від 08 квітня 2015 року № 412, затверджений Міністерством юстиції України 27.04.2015 за № 472/26917 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу

для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»: 

п.3. Усі записи в журналі ведуться державною мовою. Допускається запис тем уроків (екскурсій, проектів тощо) і частково домашнього завдання (назва тексту тощо) на правій сторінці журналу мовою навчального предмета (іноземною, національної меншини).

п.4. Записи на всіх сторінках журналу (у тому числі тих, що заповнюють вчителі, які викладають окремі предмети) упродовж навчального року ведуться пастою (чорнилом) одного кольору.

п.5. Усі записи ведуться чітко і розбірливо. Виправлення з використанням гумки чи коректора не допускаються. Помилковий запис акуратно закреслюється (однією прямою лінією, якщо це слово, і похилою з правого верхнього кута до нижнього лівого у клітинці з балами) і поряд (у цій же клітинці або рядку) пишеться правильний. Виправлення бала, відмітки про успішність, назви теми засвідчується підписом керівника загальноосвітнього навчального закладу і скріплюється печаткою загальноосвітнього навчального закладу (за наявності) внизу сторінки журналу.

п.9. Якщо для вивчення окремих навчальних предметів клас ділиться на групи, то для кожної з них у журналі відводять окремі сторінки.

п.11. … Якщо учень (учениця) певний час перебував (перебувала) у санаторно-курортному закладі, то навпроти його (її) прізвища зазначається «Санаторій. Наказ від ___№___». Водночас в розділі ІІ «Облік навчальних досягнень учнів» навпроти його (її) прізвища на цей період зазначається «Санаторій». При цьому запис не має виходити за межі клітинок із датами, що відповідають цьому терміну.

Відсутність учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання, протягом усього навчального року або на певний період (наприклад, на час медичного лікування) у журналі не фіксується. Навпроти прізвища цього учня (учениці) запис робиться один раз «Інд. форма навчання. Наказ
від___ №___».  При цьому запис не має виходити за межі клітинок із датами, що відповідають терміну індивідуальної форми навчання.

п.12. … Якщо учні вибувають із класу протягом навчального року, то навпроти їхніх прізвищ на сторінках з усіх предметів робиться запис: «Вибув/вибула». На наступних сторінках журналу прізвище цього учня (учениці) не записується.

п.13. … У графі «Місяць і число» у день проведення уроку проставляється дата проведення. Дата записується дробом, чисельник якого є числом, а знаменник – порядковим номером місяця у році. Наприклад, 04/09. !Заздалегідь дати не записуються.

Наприкінці семестрів та навчального року з навчальних предметів, з яких оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально, у журналі у графах «І семестр», «ІІ семестр», «Рік» записується «Зар.» (зараховано). Окремі види перевірок у разі вербального оцінювання (за ведення зошита, діалог, диктант тощо) у журналі словом «Зар.» не фіксують.

У разі неатестації учня (учениці) через пропуски половини або більшості уроків із навчальних предметів, які оцінюються вербально, робиться запис «Не зар.» (не зараховано). З навчального предмета (предметів), з якого учень (учениця) не атестований, готується завдання на літні канікули за індивідуальною програмою, виконання якої перевіряється перед початком нового навчального року. За результатами перевірки, орієнтовно до 05 вересня включно, у журналі робиться повторний запис про рішення педагогічної ради. 

п.17. Учитель фіксує у журналі результати оцінювання усних робіт (опитувань) у день, коли відбувалось оцінювання, письмових робіт – з метою надання часу для їх перевірки – у день, коли проводиться наступний з цього предмета урок, але під датою, коли виконувалась робота. 

п.18. У журналі балами фіксуються такі види контролю: у 2-4-му класах – поточний, періодичний, а також виводяться тематичні, семестрові, річні бали.

У разі неатестації учня (учениці) за тему, семестр, рік робиться відповідний запис «н/а» (неатестований / неатестована). Неатестація учня (учениці) за тему не впливає на семестровий та річний бал, якщо наступні теми ним (нею) засвоєні. Неатестація учня (учениці) за І семестр не впливає на оцінку за ІІ семестр та річний бал, якщо програма ІІ семестру засвоєна

У разі неатестації учня (учениці) з навчального предмета (який оцінюється балами) за ІІ семестр та рік для нього готується завдання на літні канікули за індивідуальною програмою, виконання якого перевіряється до початку нового навчального року. За результатами перевірки, орієнтовно до 05 вересня включно, у журналі робиться повторний запис про рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу.

п.19. … На правій сторінці журналу одночасно із записом теми уроку зазначаються відповідні види перевірок у ті дні, коли вони проводилися.

Результати періодичного контролю, що проводиться фронтально, записують на лівій сторінці журналу під датою, а вид перевірної роботи (аудіювання, диктант, списування, письмовий твір тощо) зазначають у верхній частині відповідної колонки.

п. 21. Підсумкові контрольні роботи з навчальних предметів, що можуть проводитися відповідно до розпорядження керівника навчального закладу чи органу управління освітою під час інспектування навчального закладу, фіксуються у журналі під датою фактичного дня проведення з наступним коригуванням календарно-тематичного плану.

п. 22. Відсутність учня (учениці) під час написання контрольної роботи (диктанту, мовної теми, письмового переказу тощо) зазначається у журналі під датою виконання роботи буквою «н». У цьому випадку оцінювання навчальних досягнень учня (учениці) за тему учитель визначає за поточними балами.

п. 23. Тематичний бал записується у колонці журналу без дати з позначкою «Тема».

п. 27. Річний бал виставляється у колонці журналу з позначкою «Рік». Окрема колонка для підсумкового бала не відводиться.

п. 37. У разі проведення бінарних уроків (два уроки поспіль з одного або різних предметів) дата і тема кожного з них записуються окремо.

У разі проведення інтегрованих уроків дата і тема кожного з них записуються на сторінці одного з навчальних предметів за вибором учителя.

п. 38. У графі «Завдання додому» стисло записуються зміст (сторінки підручника, номери задач тощо) і спосіб виконання завдання (вивчити напам'ять, повторити, розв’язати тощо).

Запис у відповідній графі може не робитися у випадках, коли домашнє завдання не задається.

п. 39. У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його замінює, робить запис дати проведення уроку, теми і домашніх завдань. У графі «Завдання додому» після запису домашнього завдання записує «Заміна», своє прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»

2.1. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально:

у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової;

за рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів 2 класу.

2.2. Виставлення балів обов’язково супроводжується оцінювальними судженнями.

2.3. Недопустимим є заміна оцінок іншими зовнішніми атрибутами (зірочками, квіточками, прапорцями тощо).

2.4. Контрольні роботи з будь-якого предмета в початкових класах проводять на другому або третьому уроці за розкладом у середині робочого тижня (бажано – вівторок, середа), не більше однієї такої роботи в день, а протягом тижня – не більше двох (у випадку двох робіт на тиждень, бажано проводити їх у  вівторок і четвер).

2.5. Орієнтовна тривалість виконання контрольної роботи становить у другому класі близько 30 хв., у третьому й четвертому класах – близько 35 хв.

 

3. Лист МОН України від 17.08.2016 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

3.1. 35 годин, відведених програмою на вивчення іноземної мови в 1-му класі, планується розділити на 2 етапи – I півріччя – 16 годин для засвоєння фонологічного аспекту мови (усний увідний курс) і 19 годин (II півріччя) на засвоєння звуко-буквених співвідношень. З метою полегшення оволодіння процесами читання і письма рекомендовано використовувати стандарт напівдрукованого шрифту.

 

3.2. У початковій школі з першого року навчання може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні іноземної мови відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128). При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.

 

3.3. Під час написання назви предмета на відповідній сторінці журналу робиться такий запис: Іноземна мова (німецька). Прізвище, ім’я, по батькові вчителя записується повністю.

3.4. Тематика ситуативного спілкування записана в журналі повинна збігатися з тематикою ситуативного спілкування, яка подана у чинних навчальних програмах, затверджених Міністерством освіти і науки України. Назву теми уроку вчитель обирає самостійно відповідно до тих засобів навчання, які він використовує в навчальному процесі.

 

4. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів

Школярі початкової школи оцінюються під час проведення уроків з іноземної мови згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов.

Результати навчальних досягнень учня/учениці НЕ ОЗВУЧУЮТЬСЯ в класі та на батьківських зборах. Ця інформація стосується тільки вчителя-учня-батьків (або осіб, які їх замінюють) і має бути описовою, з детальним поясненням досягнень дитини та доброзичливою допомогою.

Перевірку навчальних досягнень учня/учениці початкової школи здійснюють з урахуванням принципів психологічної комфортності і здоров’язбережувального характеру навчально-виховного процесу.

 

4.1. Поточне оцінювання здійснюється в процесі поурочного вивчення тематики спілкування з метою заохочення та стимулювання навчальних досягнень учнів.

Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили. При оцінюванні кожного з видів мовленнєвої діяльності оцінки виставляються та враховуються як поточні.

Інформація, отримана в процесі поточного контролю, є основою для запобігання відставання окремих учнів, коригування учіння, необхідною умовою досягнення поурочних цілей, враховується у плануванні наступних уроків.

При цьому поточні бали враховуються вчителем при:

  • складанні індивідуальних завдань для проведення уроків тематичного оцінювання;
  • підготовці диференційованих завдань для поточного контролю знань та вмінь учнів (формування учнівських компетентностей);
  • індивідуальній роботі з учнями з метою корекції знань та вмінь;
  • при виставленні тематичних балів високого, достатнього, середнього та початкового рівнів автоматично за згодою учня.

Поточне оцінювання як оперативна форма фіксації навчальних досягнень учнів передбачає оцінювання вчителем змісту та рівня засвоєння будь-якої частини опанування учнями матеріалів теми (підтеми) у вигляді їх усних відповідей, повідомлень, виконання домашніх завдань, письмових самостійних і контрольних завдань (або робіт), текстових таблиць, індивідуальних або додаткових завдань (запитань) різного рівня складності.

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).

 

Оформлення сторінок журналу з іноземних мов у 1-2*-х класах

 

 
 
НЕ ПИШЕТЬСЯ НІЧОГО!

 

 

01

/

09

04

/

09

10

/

09

13

/

09

27

/

09

Зошит

з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

 

 

І семестр 

 

 

 

Я, моя сімя і друзі

 

 

 

Н

 

 

 

Перевірено

 

1.

01/09

Знайомство. Опрацювання фрази «…»

 

 

 

 

 

н

н

 

2.

04/09

Формування умінь усного мовлення.

 

 

Н

Н

н

н

н

 

3.

…..

….

                           

*за рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів 2 класу.


 

Оформлення сторінок журналу з іноземних мов у (2)* – 4 класах

 

 
 
НЕ  ПИШЕТЬСЯ НІЧОГО!

 

 

01

/

09

04

/

09

10

/

09

13

/

09

27

/

09

Зошит

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

 

 

І семестр 

 

 

 

Я, моя сімя і друзі

 

10

10

 

11

 

 

10

 

1.

01/09

Моя родина. Формув.умінь монолог.мовл.

створити генеоло-гічне дерево своєї сім’ї

9

7

9

 

 

н

9

 

2.

04/09

Розв. нав. діалогіч-ного мовл.

….

10

12

 

9

н

н

11

 

3.

…..

….

                           

*за рішенням педагогічної ради навчального закладу оцінювати балами знання, уміння і навички учнів 2 класу.

 

4.2. Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання й виставляється єдиний тематичний бал. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.

Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено.

Періодичність, обсяг та форму контролю начальних досягнень учнів з різних видів мовленнєвої діяльності визначає вчитель самостійно згідно із навчальною програмою та календарним плануванням.

Види робіт тематичного оцінювання можуть проводитися в усній (опитування, співбесіди тощо) та письмовій формах (тестування, у тому числі комп’ютерне, диктант, контрольна, експериментальна роботи, складання творчого проекту тощо). Можливе також поєднання цих форм.

За необхідності може бути кілька проміжних тематичних оцінювань, якщо протягом теми вивчається значний за обсягом матеріал. І навпаки, якщо на опанування матеріалу теми передбачено, наприклад, одна-три навчальні години, можна об’єднувати їх.

Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

 

!Перед колонкою «Тема» після колонки з датою проведення такого виду уроку одна пуста колонка НЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ.

 

Тематичний бал записується у колонці журналу без дати з позначкою «Тема».

 

 

4.3. Семестрове оцінювання учнів початкової школи

 

Семестровий контроль проводиться періодично з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й підтвердження результатів поточних балів, отриманих учнями раніше. Семестровий контроль проводиться двічі на рік.

Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються викладачем з урахуванням рівня навченості, що дозволяє реалізувати диференційований підхід до навчання.

Семестровий контроль проводиться за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).

«Контроль» не є контрольною роботою і може бути комплексним та проводитись у формі тестування.

Оцінка за семестр ставиться на основі поточного оцінювання та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності.

Контроль із чотирьох видів мовленнєвої діяльності наприкінці семестру проводиться з моменту оцінювання навчальних досягнень учнів балами.

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).

У початковій школі семестровий бал не коригується.

 

4.4. Річне оцінювання учнів 1-4 класів

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів. Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Рік» без зазначення дати.

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку «Рік» робиться запис «н/а» (не атестований(а)).

Відповідальність за якість, своєчасність та об’єктивність оцінювання покладається на вчителя та керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформлення сторінок журналу з іноземних мов у 1-2*-х класах

на кінець І та ІІ семестрів

НЕ ПИШЕТЬСЯ НІЧОГО!

 

 

17

/

12

21

/

12

Зошит

І семестр

11/

01

Зошит

ІІ семестр

Рік

№з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

 

 

І семестр

 

 

Я, моя сім’я і друзі

н

Н

Перевірено

Не зар.

н

Перевірено

Зар.

Зар.

1.

02/09

 

 

 

Зар.

 

 

Зар.

Зар.

2.

 

 

 

Зар.

 

Зар.

Зар.

 

 

ІІ семестр

 

н

 

Зар.

 

Зар.

Зар.

Відпочинок і дозвілля

 

 

Зар.

 

 

Зар.

Зар.

 

11/01

…..

….

 

…..

….

 

 

 

Програму виконано

* – за рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів 2 класу.

 

Оформлення сторінок журналу з іноземних мов у 3, 4-х класах

на кінець ІІ семестру

 
НЕ ПИШЕТЬСЯ НІЧОГО!

 

 

10

/

05

12

/

05

14

/

05

Тема

16

/

05

А

19

/

05

20

/

05

Г

21

/

05

П

23

/

05

Ч

Зошит

ІІ семестр

Рік

з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

 

 

ІІ семестр

 

 

Відпочинок і дозвілля

н

Н

10

8

9

6

7

7

8

10

8

8

98.

 

11

 

10

11

11

 

н

н

10

10

10

11

 

7

8

 

8

7

9

8

6

8

8

8

8

158.

16/05

Контроль аудіювання

 

н

 

9

9

8

10

11

9

10

11

9

9

99.

19/05

Урок-дискусія за темою«…»

 

9

11

10

10

10

11

11

10

10

12

11

11

100.

20/05

Контроль говоріння

 

101.

21/05

Контроль письма

 

102.

23/05

Контроль читання

 

Програму виконано

 

Між семестровим контролем дозволяється проведення 1-2-х уроків; ліворуч учитель записує зміст фактично проведеного уроку.

 

4.5. Домашні завдання для учнів початкової школи

Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01).

У 1-му класі домашні завдання не задаються. Домашні завдання не задаються учням початкової школи на вихідні, святкові та канікулярні дні.

У 2-4 класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували: у 2-му класі – 45 хвилин; у 3-му класі – 1 години 10 хвилин; 4-му класі – 1 години 30 хвилин.

У 2 класі учням можуть пропонуватися завдання, які мають місце виключно за умов зорієнтованості на конкретну дитину і відповідною диференціацією за рівнем складності та змістом. Визначальним для прийняття учителями рішення пропонувати такі завдання чи ні, є їх доцільність для успішного просування кожної дитини за власною освітньою траєкторією.

Акцентуємо увагу на правильному визначені обсягу домашнього завдання, щоб учні не відчували перевантаження. Для цього необхідно враховувати зайнятість учнів з інших предметів у цей день, темп і ритм роботи учнів, стан їхнього здоров’я.

 

Недопустимим є перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою: зафарбовування малюнків, складання схем, таблиць, виконання додаткових завдань і вправ, написання домашніх творів тощо.

 

Завдання мають бути посильними для самостійного виконання учнями. Не можна пропонувати завдання на невідпрацьований матеріал, який не пояснювався на уроці, оскільки в такому випадку вся складність засвоєння навчального матеріалу переноситься з уроку на домашню роботу. Недопустимим є домашнє завдання з написання рефератів.

Принцип міжпредметності реалізується при виконанні учнем завдань у робочому зошиті, де запропоновано домалювати героїв, розмалювати їх, вирізати та зробити власну іграшку, яку вони будуть представляти на уроці, драматизуючи власну казку. Усі завдання робочого зошита сприяють розвитку самостійної навчальної діяльності, вимагають від учнів творчого індивідуального підходу до їхнього виконання.

 

4.6. Рекомендації щодо ведення зошитів та словників

4.6.1. Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. №1/9-437 зошити, в яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.

4.6.2. Колонки для фіксації результатів оцінювання ведення зошитів відводять наприкінці кожного місяця.

4.6.3. У 1 класі на етапі письма окремих літер правильно написану літеру вчитель/вчителька обводить як зразок. Графічно неправильно написану літеру або цифру вчитель підкреслює і на полях чи в окремому рядку дає зразок правильного їх написання для практичного вправляння.

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (1-4 класи) вчитель виправляє помилки і пише згори правильний  варіант слова, виразу тощо.

4.6.3. На розсуд учителя іноземної мови учням РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ користуватися простим олівцем, відповідно до рівня готовності дітей. Допускається виправлення або гумкою, або закресленням.

Наявність охайних виправлень, здійснених самою дитиною, не впливає на оцінку за роботу. Необхідно пам’ятати, що дитина має право на помилку.

Використання олівця рекомендоване до сформування навички письма. Час і етап переходу на кулькову ручку визначає сам вчитель, індивідуально для кожної дитини.

4.6.4. При перевірці учителем письмових робіт в адаптаційному періоді навчання в 1 класі НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ використання ручки з червоною пастою для позначення помилок.

До виправлення помилок у письмових роботах учитель/учителька  може підходити диференційовано: виправляти помилки власноруч або підкреслювати слово/вираз тощо з помилкою; підкреслювати саму помилку з метою самостійного виправлення її учнем/ученицею, – враховуючи рівень сформованості відповідної навички у конкретного учня/учениці.

4.6.5. У 2-4-х класах виправляти неправильний запис наведенням по написаному не рекомендується.

4.6.6. Кожна письмова робота,  виконана  учнем/ученицею початкових класів в зошитах (у т. ч. в зошитах з друкованою основою, за наявності), перевіряється до наступного уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОСНОВНА ТА СТАРША ШКОЛИ (5-11 класи)

 

1. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»)

 

1.1. Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, згідно з наказом №240
від 23.06.2000 року Міністерства освіти і науки України, класний журнал є шкільним документом, ведення якого здійснюється керівником та вчителями, які несуть особисту відповідальність за своєчасність заповнення, стан та достовірність записів.

1.2. Усі записи в журналі ведуться державною мовою, чорнилом (пастою) одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. У разі помилкового або неправильного запису він закреслюється, поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою внизу сторінки, на якій відбулося виправлення.

1.3. Класні журнали паралельних класів нумеруються арабськими цифрами і прописними літерами українського алфавіту. Наприклад,  «5-А клас», «5-Б клас», «10-А клас», «10-Б клас».

1.4. Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану здійснює керівник навчального закладу або його заступник з навчально-виховної роботи.

1.5. Класний керівник заповнює розділи «Облік відвідування (пропусків занять)», «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності», «Загальні відомості про учнів», «Зведена таблиця руху учнів класу» і переносить до розділу «Зведений облік навчальних досягнень учнів» наприкінці семестрів та року оцінки з відповідних предметних сторінок.

1.6. Графи розділу «Загальні відомості про учнів» учитель заповнює протягом перших 10 днів навчального року і систематично протягом року вносить до цього розділу відповідні записи, у зв’язку з прибуттям або вибуттям учнів.

1.7. Прізвища та імена учнів записуються на сторінках відповідного розділу журналу в алфавітному порядку.

1.8. У розділі «Облік відвідування (пропусків занять)» класний керівник щодня відмічає кількість уроків, пропущених кожним учнем. Відсутність учня (учениці) записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності («н» – відсутність учня (учениці), «хв» – відсутність через хворобу), а знаменник – на кількість пропущених уроків. Наприклад: «н/6», «хв/5». Наприкінці кожного семестру та навчального року підбивається підсумок кількості пропущених учнем уроків.

1.9. У розділі «Облік навчальних досягнень учнів» класний керівник записує в алфавітному порядку прізвища та імена учнів, назву навчального предмета відповідно до навчального плану, прізвище, ім’я та по батькові вчителя, який його викладає.

1.10.На лівій сторінці розгорнутого журналу в розділі «Облік навчальних досягнень учнів» учитель веде щоденний облік навчальних досягнень та відвідування учнями занять, на правій – записує дату проведення уроку, його зміст і завдання додому.

1.11. У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, самостійної роботи, виду контролю тощо.

1.12. У графі «Завдання додому» стисло записується зміст і характер його виконання (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), сторінки підручника, номери задач, прикладів, практичної роботи.

1.13. У графі «Місяць і число» проставляється дата проведення уроку. Відмітки щодо відвідування і бали за досягнення у навчанні проставляються в одних і тих самих клітинках.

1.14. Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а займенник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.

1.15. У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записується окремо.

1.16. Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою «н».

1.17. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. У разі неатестації учня робиться відповідний запис: «н/а» (не атестований(а)).

1.18. Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «зошит», а не «за зошит»; «І семестр», а не «за І семестр»; «практична робота», а не «за практичну роботу» тощо.

1.19. За письмові роботи бали ставляться у графі того дня, коли вони проводились у класі.

1.20. У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «Завдання додому» після запису домашнього завдання записує «заміна», прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

1.21. У випадку, коли для проведення окремих уроків об’єднують паралельні чи наступні класи, учитель робить запис про проведення уроку в обох журналах, а у графі «Завдання додому» після запису домашнього завдання записує «спільно з» і вказує клас, спільно з яким проводився урок.

1.22. Бали за досягнення у навчанні за семестр з кожного предмета проставляються в кінці семестру в розділі «Облік навчальних досягнень учнів» після запису останнього уроку.

1.23. Розділ «Зведений облік навчальних досягнень учнів» заповнюється класним керівником наприкінці кожного семестру і навчального року.

1.24. У розділі «Облік проведення навчальних екскурсій» вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій (навчальної практики). Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.

1.25. У розділі «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності» класним керівником здійснюються відповідні записи.

1.26. Розділ «Зведена таблиця руху учнів класу» заповнюється класним керівником наприкінці кожного семестру і навчального року за даними попередніх розділів журналу.

1.27. На вільних сторінках журналу класний керівник записує теми додаткових занять та консультацій, які проводяться з учнями.

1.28. У розділі «Зауваження до ведення журналу» керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки та (у разі необхідності) термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис і дату про ознайомлення із зауваженням та, за необхідності, робить відмітку про усунення недоліків.

1.29. Перевірка керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.

1.30. Контроль за станом ведення класних журналів та їх збереженням як архівних документів, згідно з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, покладається на керівника навчального закладу.

1.30. Термін зберігання класних журналів в архіві – 5 років. Для випускних класів – 10 років.

 

2. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5–11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.

2.1. Під час написання назви предмета на відповідній сторінці робиться такий запис: Іноземна мова (німецька). Прізвище, ім’я, по батькові вчителя записується повністю.

2.2. У разі вивчення предмета за автентичними навчально-методичними комплексами тематика ситуативного спілкування повинна збігатися з тематикою ситуативного спілкування, яка подана у чинних навчальних програмах, затверджених Міністерством освіти і науки України. Назву теми уроку вчитель обирає самостійно відповідно до тих засобів навчання, які він використовує в навчальному процесі.

 

3. Оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

 

Згідно з листом МОН України від 17.08.2016 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6119- ) здійснення контролю забезпечує своєчасне корегування навчального процесу з метою приведення його до рівня, заданого програмою й стандартом, що регламентує його вимоги до обов'язкового мінімуму змісту й рівню підготовки випускників. Ці вимоги містять у собі знання фонетики, лексики, фразеології, граматики.

Зміст навчання іноземної мови містить у собі 4 види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, письмо і читання. Для виявлення рівня володіння кожним видом розроблені відповідні критерії. Ці види діяльності є основою для реалізації системи контролю над ходом й якістю засвоєння учнями змісту навчання іноземної мови.

Учень із самого початку навчання повинен знати, як буде оцінюватися його робота, які вимоги в навчанні будуть до нього пред'являтися. У цьому полягає й певний стимул до підвищення якості своїх знань.

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

Форми контролю вчитель визначає самостійно.

Під час оцінювання кожного з видів мовленнєвої діяльності на уроках іноземної мови оцінки виставляються та враховуються як поточні.

 

3.1. Поточне оцінювання

Основною ланкою в системі контролю у загальноосвітніх навчальних закладах є поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й рівнів його оволодіння та здійснення корегування  щодо  застосовуваних технологій навчання. 

Основна функція поточного контролю – навчальна. Питання, завдання, тести спрямовані на закріплення  вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою групи.

Більшість прийомів поточного оцінювання з іноземних мов спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили.

 

Оформлення сторінок журналу з іноземних мов у 5-11 класах

НЕ ПИШЕТЬСЯ НІЧОГО!

 

 

01

/

09

04

/

09

10

/

09

13

/

09

17

/

09

Тематична

19

/

09

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

 

 

І семестр

 

 

 

Я, моя сімя і друзі

 

10

 

8

9

10

10

 

 

1.

01/09

Спогади про літні канікули. Увед. нових ЛО. Розв.навичок….

SB стор.15,

WB cтор.18

7

8

 

9

н

8

8

 

2.

04/09

Розвит.нав.діалогічного мовл. та письма. Сам.робота

Скласти діалог

н

н

н

н

н

н/а

7

 

3.

10/09

…..

….

Поточний контроль з мовної та мовленнєвої діяльності проводяться в робочих зошитах або на аркушах з друкованою основою.

Учителі іноземних мов обов’язково повинні записувати на сторінці обліку проведених уроків усі самостійні роботи, які вони фактично проводять з учнями протягом вивчення тематики ситуативного спілкування. Кількість таких робіт та форми їх проведення впродовж тематики вчитель визначає самостійно.

 

3.2. Алгоритм проведення тематичного оцінювання

Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання..

На останньому уроці вивчення окремої тематики спілкування РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ оголосити учням їхній очікуваний тематичний бал, який буде занесено автоматично до відповідної графи «Тематична» (без дати) у класному журналі.

Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено.

Не допускається проведення оцінювання з кожного виду мовленнєвої діяльності окремо і диференційоване виставлення балів за них упродовж вивчення однієї зі сфер спілкування.

Під час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

У разі, якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення всієї тематики ситуативного спілкування, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н/а (не атестований).

Виставлені тематичні бали не підлягають коригуванню.

На момент виставлення семестрового бала всі «Тематичні» повинні бути заповненими.

 

3.3. Алгоритм проведення семестрового оцінювання

Оцінка за семестр ставиться на основі поточного оцінювання та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності.

Семестровий контроль з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру (двічі на рік) за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).

Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються викладачем з урахуванням рівня навченості, що дозволяє реалізувати диференційований підхід до навчання. 

Звертаємо увагу, що «Контроль» не є контрольною роботою і може бути комплексним та проводитись у формі тестування.

 

На сторінці журналу ліворуч робиться такий запис:

05/12

А

18/12

Г

22/12

Ч

25/12

П

На сторінці обліку проведених уроків учителі роблять записи таким чином: «Контроль аудіювання», «Контроль говоріння», «Контроль читання», «Контроль письма».

Порядок проведення контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності вчитель обирає самостійно.(або проводити контроль з чотирьох видів мовленнєвої діяльності дозволяється в будь-якій послідовності).

У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов наприкінці семестру окрема контрольна робота з письмового перекладу не проводиться.

 

 


Оформлення сторінок журналу на кінець семестру

 

06/12

А

08/12

11/12

Г

13/12

15/12

П

19/12

Ч

Зошит

І семестр

Скоригована

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

122.

06/12

Контроль аудіювання

Повторити ………

7

6

8

8

7

7

8

7

 

123.

08/12

Свята. Розв.нав.письма. Виконання тестових завдань.

Написати e-mail другові про ….

н

н

10

11

9

н

11

10

 

124.

11/12

Контроль говоріння

 

8

9

9

н

н

н

10

9

 

 

13/12

Розв. нав. діалогічн. мовл., робота в групах, складання діалогу за зразком

Скласти діалог за темою….

9

10

10

10

7

11

10

10

 

125.

15/12

Контроль письма

Повторити……….

н

н

н

н

н

н

н

н/а

7

125.

19/12

Контроль читання

Повторити……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

Між семестровим контролем дозволяється проведення 1-2-х уроків; ліворуч учитель записує зміст фактично проведеного уроку.

У разі відсутності учня на уроці (уроках) семестрового контролю в клітинку (клітинки), що відповідає (відповідають) цьому (цим) уроку (урокам), навпроти прізвища учня ставиться «н» без риски, робота не переписується, семестровий бал виставляється на основі тематичного оцінювання..

Під час виставлення семестрових балів і можливості їх коригування у класному журналі (5–11 класи) робляться такі записи:

 

 

 

І семестр

Скоригована

Прізвище, ім’я учня

 

10

11

Прізвище, ім’я учня

 

11

 

Прізвище, ім’я учня

 

9

 

 

 

ІІ семестр

Скоригована

Прізвище, ім’я учня

 

10

 

Прізвище, ім’я учня

 

11

 

Прізвище, ім’я учня

 

9

10

 

Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у клітинку «І семестр» («ІІ семестр») виставляється «н/а».

У спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах із поглибленим вивченням іноземних мов та профільних класах загальноосвітніх навчальних закладів при викладанні спецкурсів («Література країни, мова якої вивчається», «Країнознавство», «Науково-технічний переклад», «Ділова мова», «Бізнес-курс» тощо) оцінювання здійснюється таким же чином, як зазначено вище, за виключенням контролю з 4-х видів мовленнєвої діяльності.

Замість них наприкінці семестру пишеться одна семестрова робота, яка повинна охоплювати весь вивчений матеріал семестру. Ця робота виконується в робочих зошитах з відповідних дисциплін або на аркушах з друкованою основою. Бали не коригуються.

Коригуванню підлягають бали за І та ІІ семестри та річний бал лише у 5-11 класах, тематичний бал не коригується.

 

Записи в журналі наприкінці І та ІІ семестрів вести за таким зразком:

 

Оформлення сторінок класного журналу на кінець навчального року в класах,  де проходить державна підсумкова атестація:

15/05

А

07/05

П

19/05

Г

24/05

Ч

Зошит

ІІ семестр

Скоригована

Річна

Скоригована

ДПА

Апеляційна

8

8

9

10

9

9

 

9

 

9

10

11

10

11

12

10

11

 

11

 

зв.

 

6

8

8

7

7

7

 

7

 

11

 

 

Апеляційний бал виставляється у разі, якщо він вищий від бала, отриманого учнем на ДПА.

 

У 5-8-х, 10-х класах, де наприкінці року передбачена навчальна практика, після колонки «Річна» виставляються оцінки за практику в колонку без дати з надписом «НПБ».

 

15/05

А

17/05

П

19/05

Г

24/05

Ч

Зошит

ІІ семестр

Скоригована

Річна

Скоригована

НПБ

8

8

9

10

9

9

 

9

 

9

11

10

11

12

10

11

 

11

 

9

6

8

8

7

7

7

 

7

 

11

 

Облік занять з навчальної практики ведеться на окремих, спеціально відведених сторінках класного журналу.

Якщо тривалість навчальної екскурсії визначено більше однієї академічної години, то під час обліку в журналі поруч з тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин. Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснюється на розсуд учителя.

 

4. Рекомендації щодо ведення зошитів та словників

У 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

У 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи але з таким розрахунком щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів.

Словники перевіряються один раз в семестр. Учитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки. Оцінка за ведення словника до класного журналу не виставляється.

 

Ведення робочих зошитів оцінюється за 12-бальною шкалою оцінювання.

Відповідно до традицій культури країни, мова якої вивчається, письмові роботи в робочих та контрольних зошитах виконуються прописними, друкованими або напівдрукованими літерами.

Оцінка за ведення робочих зошитів виставляється в класний журнал 1 раз на місяць та не впливає ні на тематичну, ні на семестрову.

При виконанні письмових робіт допускається запис дати виконання роботи цифрами на полях, але при цьому вказується вид роботи, яка виконується (класна або домашня) мовою, яка вивчається. Перевірка зошитів із спеціальних курсів здійснюється за загальними правилами (1 раз на місяць), оцінка за ведення зошитів із спецкурсів виставляється до класного журналу 1 раз на семестр.

 

Методичні рекомендації підготовлено

доцентом кафедри методики навчанні мов і літератури

Харківської Академії неперервної освіти Булгаковою В.Г.

Булгакова

 

Додаток

до листа КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

від 17.10.16. № 954

 

Методичні рекомендації,

які мають простежити реалізацію в навчальному процесі вказівок
на виконання зазначених нормативних документів
стосовно оцінювання навчальних досягнень учнів і ведення записів у класних журналах з іноземних мов 1–11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році

 

ПОЧАТКОВА ШКОЛА (1-4 КЛАСИ)

 

1. Наказ МОН України від 08 квітня 2015 року № 412, затверджений Міністерством юстиції України 27.04.2015 за № 472/26917 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу

для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»:

п.3. Усі записи в журналі ведуться державною мовою. Допускається запис тем уроків (екскурсій, проектів тощо) і частково домашнього завдання (назва тексту тощо) на правій сторінці журналу мовою навчального предмета (іноземною, національної меншини).

п.4. Записи на всіх сторінках журналу (у тому числі тих, що заповнюють вчителі, які викладають окремі предмети) упродовж навчального року ведуться пастою (чорнилом) одного кольору.

п.5. Усі записи ведуться чітко і розбірливо. Виправлення з використанням гумки чи коректора не допускаються. Помилковий запис акуратно закреслюється (однією прямою лінією, якщо це слово, і похилою з правого верхнього кута до нижнього лівого у клітинці з балами) і поряд (у цій же клітинці або рядку) пишеться правильний. Виправлення бала, відмітки про успішність, назви теми засвідчується підписом керівника загальноосвітнього навчального закладу і скріплюється печаткою загальноосвітнього навчального закладу (за наявності) внизу сторінки журналу.

п.9. Якщо для вивчення окремих навчальних предметів клас ділиться на групи, то для кожної з них у журналі відводять окремі сторінки.

п.11. … Якщо учень (учениця) певний час перебував (перебувала) у санаторно-курортному закладі, то навпроти його (її) прізвища зазначається «Санаторій. Наказ від ___№___». Водночас в розділі ІІ «Облік навчальних досягнень учнів» навпроти його (її) прізвища на цей період зазначається «Санаторій». При цьому запис не має виходити за межі клітинок із датами, що відповідають цьому терміну.

Відсутність учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання, протягом усього навчального року або на певний період (наприклад, на час медичного лікування) у журналі не фіксується. Навпроти прізвища цього учня (учениці) запис робиться один раз «Інд. форма навчання. Наказ
від___ №___».  При цьому запис не має виходити за межі клітинок із датами, що відповідають терміну індивідуальної форми навчання.

п.12. … Якщо учні вибувають із класу протягом навчального року, то навпроти їхніх прізвищ на сторінках з усіх предметів робиться запис: «Вибув/вибула». На наступних сторінках журналу прізвище цього учня (учениці) не записується.

п.13. … У графі «Місяць і число» у день проведення уроку проставляється дата проведення. Дата записується дробом, чисельник якого є числом, а знаменник – порядковим номером місяця у році. Наприклад, 04/09. !Заздалегідь дати не записуються.

Наприкінці семестрів та навчального року з навчальних предметів, з яких оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально, у журналі у графах «І семестр», «ІІ семестр», «Рік» записується «Зар.» (зараховано). Окремі види перевірок у разі вербального оцінювання (за ведення зошита, діалог, диктант тощо) у журналі словом «Зар.» не фіксують.

У разі неатестації учня (учениці) через пропуски половини або більшості уроків із навчальних предметів, які оцінюються вербально, робиться запис «Не зар.» (не зараховано). З навчального предмета (предметів), з якого учень (учениця) не атестований, готується завдання на літні канікули за індивідуальною програмою, виконання якої перевіряється перед початком нового навчального року. За результатами перевірки, орієнтовно до 05 вересня включно, у журналі робиться повторний запис про рішення педагогічної ради.

п.17. Учитель фіксує у журналі результати оцінювання усних робіт (опитувань) у день, коли відбувалось оцінювання, письмових робіт – з метою надання часу для їх перевірки – у день, коли проводиться наступний з цього предмета урок, але під датою, коли виконувалась робота.

п.18. У журналі балами фіксуються такі види контролю: у 2-4-му класах – поточний, періодичний, а також виводяться тематичні, семестрові, річні бали.

У разі неатестації учня (учениці) за тему, семестр, рік робиться відповідний запис «н/а» (неатестований / неатестована). Неатестація учня (учениці) за тему не впливає на семестровий та річний бал, якщо наступні теми ним (нею) засвоєні. Неатестація учня (учениці) за І семестр не впливає на оцінку за ІІ семестр та річний бал, якщо програма ІІ семестру засвоєна

У разі неатестації учня (учениці) з навчального предмета (який оцінюється балами) за ІІ семестр та рік для нього готується завдання на літні канікули за індивідуальною програмою, виконання якого перевіряється до початку нового навчального року. За результатами перевірки, орієнтовно до 05 вересня включно, у журналі робиться повторний запис про рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу.

п.19. … На правій сторінці журналу одночасно із записом теми уроку зазначаються відповідні види перевірок у ті дні, коли вони проводилися.

Результати періодичного контролю, що проводиться фронтально, записують на лівій сторінці журналу під датою, а вид перевірної роботи (аудіювання, диктант, списування, письмовий твір тощо) зазначають у верхній частині відповідної колонки.

п. 21. Підсумкові контрольні роботи з навчальних предметів, що можуть проводитися відповідно до розпорядження керівника навчального закладу чи органу управління освітою під час інспектування навчального закладу, фіксуються у журналі під датою фактичного дня проведення з наступним коригуванням календарно-тематичного плану.

п. 22. Відсутність учня (учениці) під час написання контрольної роботи (диктанту, мовної теми, письмового переказу тощо) зазначається у журналі під датою виконання роботи буквою «н». У цьому випадку оцінювання навчальних досягнень учня (учениці) за тему учитель визначає за поточними балами.

п. 23. Тематичний бал записується у колонці журналу без дати з позначкою «Тема».

п. 27. Річний бал виставляється у колонці журналу з позначкою «Рік». Окрема колонка для підсумкового бала не відводиться.

п. 37. У разі проведення бінарних уроків (два уроки поспіль з одного або різних предметів) дата і тема кожного з них записуються окремо.

У разі проведення інтегрованих уроків дата і тема кожного з них записуються на сторінці одного з навчальних предметів за вибором учителя.

п. 38. У графі «Завдання додому» стисло записуються зміст (сторінки підручника, номери задач тощо) і спосіб виконання завдання (вивчити напам'ять, повторити, розв’язати тощо).

Запис у відповідній графі може не робитися у випадках, коли домашнє завдання не задається.

п. 39. У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його замінює, робить запис дати проведення уроку, теми і домашніх завдань. У графі «Завдання додому» після запису домашнього завдання записує «Заміна», своє прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»

2.1. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально:

у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової;

за рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів 2 класу.

2.2. Виставлення балів обов’язково супроводжується оцінювальними судженнями.

2.3. Недопустимим є заміна оцінок іншими зовнішніми атрибутами (зірочками, квіточками, прапорцями тощо).

2.4. Контрольні роботи з будь-якого предмета в початкових класах проводять на другому або третьому уроці за розкладом у середині робочого тижня (бажано – вівторок, середа), не більше однієї такої роботи в день, а протягом тижня – не більше двох (у випадку двох робіт на тиждень, бажано проводити їх у  вівторок і четвер).

2.5. Орієнтовна тривалість виконання контрольної роботи становить у другому класі близько 30 хв., у третьому й четвертому класах – близько 35 хв.

 

3. Лист МОН України від 17.08.2016 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

3.1. 35 годин, відведених програмою на вивчення іноземної мови в 1-му класі, планується розділити на 2 етапи – I півріччя – 16 годин для засвоєння фонологічного аспекту мови (усний увідний курс) і 19 годин (II півріччя) на засвоєння звуко-буквених співвідношень. З метою полегшення оволодіння процесами читання і письма рекомендовано використовувати стандарт напівдрукованого шрифту.

 

3.2. У початковій школі з першого року навчання може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні іноземної мови відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128). При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.

 

3.3. Під час написання назви предмета на відповідній сторінці журналу робиться такий запис: Іноземна мова (німецька). Прізвище, ім’я, по батькові вчителя записується повністю.

3.4. Тематика ситуативного спілкування записана в журналі повинна збігатися з тематикою ситуативного спілкування, яка подана у чинних навчальних програмах, затверджених Міністерством освіти і науки України. Назву теми уроку вчитель обирає самостійно відповідно до тих засобів навчання, які він використовує в навчальному процесі.

 

4. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів

Школярі початкової школи оцінюються під час проведення уроків з іноземної мови згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов.

Результати навчальних досягнень учня/учениці НЕ ОЗВУЧУЮТЬСЯ в класі та на батьківських зборах. Ця інформація стосується тільки вчителя-учня-батьків (або осіб, які їх замінюють) і має бути описовою, з детальним поясненням досягнень дитини та доброзичливою допомогою.

Перевірку навчальних досягнень учня/учениці початкової школи здійснюють з урахуванням принципів психологічної комфортності і здоров’язбережувального характеру навчально-виховного процесу.

 

4.1. Поточне оцінювання здійснюється в процесі поурочного вивчення тематики спілкування з метою заохочення та стимулювання навчальних досягнень учнів.

Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили. При оцінюванні кожного з видів мовленнєвої діяльності оцінки виставляються та враховуються як поточні.

Інформація, отримана в процесі поточного контролю, є основою для запобігання відставання окремих учнів, коригування учіння, необхідною умовою досягнення поурочних цілей, враховується у плануванні наступних уроків.

При цьому поточні бали враховуються вчителем при:

  • складанні індивідуальних завдань для проведення уроків тематичного оцінювання;
  • підготовці диференційованих завдань для поточного контролю знань та вмінь учнів (формування учнівських компетентностей);
  • індивідуальній роботі з учнями з метою корекції знань та вмінь;
  • при виставленні тематичних балів високого, достатнього, середнього та початкового рівнів автоматично за згодою учня.

Поточне оцінювання як оперативна форма фіксації навчальних досягнень учнів передбачає оцінювання вчителем змісту та рівня засвоєння будь-якої частини опанування учнями матеріалів теми (підтеми) у вигляді їх усних відповідей, повідомлень, виконання домашніх завдань, письмових самостійних і контрольних завдань (або робіт), текстових таблиць, індивідуальних або додаткових завдань (запитань) різного рівня складності.

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).

 

Оформлення сторінок журналу з іноземних мов у 1-2*-х класах

 

 
 
НЕ ПИШЕТЬСЯ НІЧОГО!

 

 

01

/

09

04

/

09

10

/

09

13

/

09

27

/

09

Зошит

з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

 

 

І семестр

 

 

 

Я, моя сімя і друзі

 

 

 

Н

 

 

 

Перевірено

 

1.

01/09

Знайомство. Опрацювання фрази «…»

 

 

 

 

 

н

н

 

2.

04/09

Формування умінь усного мовлення.

 

 

Н

Н

н

н

н

 

3.

…..

….

                           

*за рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів 2 класу.


 

Оформлення сторінок журналу з іноземних мов у (2)* – 4 класах

 

 
 
НЕ  ПИШЕТЬСЯ НІЧОГО!

 

 

01

/

09

04

/

09

10

/

09

13

/

09

27

/

09

Зошит

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

 

 

І семестр

 

 

 

Я, моя сімя і друзі

 

10

10

 

11

 

 

10

 

1.

01/09

Моя родина. Формув.умінь монолог.мовл.

створити генеоло-гічне дерево своєї сім’ї

9

7

9

 

 

н

9

 

2.

04/09

Розв. нав. діалогіч-ного мовл.

….

10

12

 

9

н

н

11

 

3.

…..

….

                           

*за рішенням педагогічної ради навчального закладу оцінювати балами знання, уміння і навички учнів 2 класу.

 

4.2. Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання й виставляється єдиний тематичний бал. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.

Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено.

Періодичність, обсяг та форму контролю начальних досягнень учнів з різних видів мовленнєвої діяльності визначає вчитель самостійно згідно із навчальною програмою та календарним плануванням.

Види робіт тематичного оцінювання можуть проводитися в усній (опитування, співбесіди тощо) та письмовій формах (тестування, у тому числі комп’ютерне, диктант, контрольна, експериментальна роботи, складання творчого проекту тощо). Можливе також поєднання цих форм.

За необхідності може бути кілька проміжних тематичних оцінювань, якщо протягом теми вивчається значний за обсягом матеріал. І навпаки, якщо на опанування матеріалу теми передбачено, наприклад, одна-три навчальні години, можна об’єднувати їх.

Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

 

!Перед колонкою «Тема» після колонки з датою проведення такого виду уроку одна пуста колонка НЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ.

 

Тематичний бал записується у колонці журналу без дати з позначкою «Тема».

 

 

4.3. Семестрове оцінювання учнів початкової школи

 

Семестровий контроль проводиться періодично з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й підтвердження результатів поточних балів, отриманих учнями раніше. Семестровий контроль проводиться двічі на рік.

Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються викладачем з урахуванням рівня навченості, що дозволяє реалізувати диференційований підхід до навчання.

Семестровий контроль проводиться за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).

«Контроль» не є контрольною роботою і може бути комплексним та проводитись у формі тестування.

Оцінка за семестр ставиться на основі поточного оцінювання та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності.

Контроль із чотирьох видів мовленнєвої діяльності наприкінці семестру проводиться з моменту оцінювання навчальних досягнень учнів балами.

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).

У початковій школі семестровий бал не коригується.

 

4.4. Річне оцінювання учнів 1-4 класів

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів. Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Рік» без зазначення дати.

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку «Рік» робиться запис «н/а» (не атестований(а)).

Відповідальність за якість, своєчасність та об’єктивність оцінювання покладається на вчителя та керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформлення сторінок журналу з іноземних мов у 1-2*-х класах

на кінець І та ІІ семестрів

НЕ ПИШЕТЬСЯ НІЧОГО!

 

 

17

/

12

21

/

12

Зошит

І семестр

11/

01

Зошит

ІІ семестр

Рік

№з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

 

 

І семестр

 

 

Я, моя сім’я і друзі

н

Н

Перевірено

Не зар.

н

Перевірено

Зар.

Зар.

1.

02/09

 

 

 

Зар.

 

 

Зар.

Зар.

2.

 

 

 

Зар.

 

Зар.

Зар.

 

 

ІІ семестр

 

н

 

Зар.

 

Зар.

Зар.

Відпочинок і дозвілля

 

 

Зар.

 

 

Зар.

Зар.

 

11/01

…..

….

 

…..

….

 

 

 

Програму виконано

* – за рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів 2 класу.

 

Оформлення сторінок журналу з іноземних мов у 3, 4-х класах

на кінець ІІ семестру

 
НЕ ПИШЕТЬСЯ НІЧОГО!

 

 

10

/

05

12

/

05

14

/

05

Тема

16

/

05

А

19

/

05

20

/

05

Г

21

/

05

П

23

/

05

Ч

Зошит

ІІ семестр

Рік

з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

 

 

ІІ семестр

 

 

Відпочинок і дозвілля

н

Н

10

8

9

6

7

7

8

10

8

8

98.

 

11

 

10

11

11

 

н

н

10

10

10

11

 

7

8

 

8

7

9

8

6

8

8

8

8

158.

16/05

Контроль аудіювання

 

н

 

9

9

8

10

11

9

10

11

9

9

99.

19/05

Урок-дискусія за темою«…»

 

9

11

10

10

10

11

11

10

10

12

11

11

100.

20/05

Контроль говоріння

 

101.

21/05

Контроль письма

 

102.

23/05

Контроль читання

 

Програму виконано

 

Між семестровим контролем дозволяється проведення 1-2-х уроків; ліворуч учитель записує зміст фактично проведеного уроку.

 

4.5. Домашні завдання для учнів початкової школи

Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01).

У 1-му класі домашні завдання не задаються. Домашні завдання не задаються учням початкової школи на вихідні, святкові та канікулярні дні.

У 2-4 класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували: у 2-му класі – 45 хвилин; у 3-му класі – 1 години 10 хвилин; 4-му класі – 1 години 30 хвилин.

У 2 класі учням можуть пропонуватися завдання, які мають місце виключно за умов зорієнтованості на конкретну дитину і відповідною диференціацією за рівнем складності та змістом. Визначальним для прийняття учителями рішення пропонувати такі завдання чи ні, є їх доцільність для успішного просування кожної дитини за власною освітньою траєкторією.

Акцентуємо увагу на правильному визначені обсягу домашнього завдання, щоб учні не відчували перевантаження. Для цього необхідно враховувати зайнятість учнів з інших предметів у цей день, темп і ритм роботи учнів, стан їхнього здоров’я.

 

Недопустимим є перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою: зафарбовування малюнків, складання схем, таблиць, виконання додаткових завдань і вправ, написання домашніх творів тощо.

 

Завдання мають бути посильними для самостійного виконання учнями. Не можна пропонувати завдання на невідпрацьований матеріал, який не пояснювався на уроці, оскільки в такому випадку вся складність засвоєння навчального матеріалу переноситься з уроку на домашню роботу. Недопустимим є домашнє завдання з написання рефератів.

Принцип міжпредметності реалізується при виконанні учнем завдань у робочому зошиті, де запропоновано домалювати героїв, розмалювати їх, вирізати та зробити власну іграшку, яку вони будуть представляти на уроці, драматизуючи власну казку. Усі завдання робочого зошита сприяють розвитку самостійної навчальної діяльності, вимагають від учнів творчого індивідуального підходу до їхнього виконання.

 

4.6. Рекомендації щодо ведення зошитів та словників

4.6.1. Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. №1/9-437 зошити, в яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.

4.6.2. Колонки для фіксації результатів оцінювання ведення зошитів відводять наприкінці кожного місяця.

4.6.3. У 1 класі на етапі письма окремих літер правильно написану літеру вчитель/вчителька обводить як зразок. Графічно неправильно написану літеру або цифру вчитель підкреслює і на полях чи в окремому рядку дає зразок правильного їх написання для практичного вправляння.

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (1-4 класи) вчитель виправляє помилки і пише згори правильний  варіант слова, виразу тощо.

4.6.3. На розсуд учителя іноземної мови учням РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ користуватися простим олівцем, відповідно до рівня готовності дітей. Допускається виправлення або гумкою, або закресленням.

Наявність охайних виправлень, здійснених самою дитиною, не впливає на оцінку за роботу. Необхідно пам’ятати, що дитина має право на помилку.

Використання олівця рекомендоване до сформування навички письма. Час і етап переходу на кулькову ручку визначає сам вчитель, індивідуально для кожної дитини.

4.6.4. При перевірці учителем письмових робіт в адаптаційному періоді навчання в 1 класі НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ використання ручки з червоною пастою для позначення помилок.

До виправлення помилок у письмових роботах учитель/учителька  може підходити диференційовано: виправляти помилки власноруч або підкреслювати слово/вираз тощо з помилкою; підкреслювати саму помилку з метою самостійного виправлення її учнем/ученицею, – враховуючи рівень сформованості відповідної навички у конкретного учня/учениці.

4.6.5. У 2-4-х класах виправляти неправильний запис наведенням по написаному не рекомендується.

4.6.6. Кожна письмова робота,  виконана  учнем/ученицею початкових класів в зошитах (у т. ч. в зошитах з друкованою основою, за наявності), перевіряється до наступного уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОСНОВНА ТА СТАРША ШКОЛИ (5-11 класи)

 

1. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»)

 

1.1. Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, згідно з наказом №240
від 23.06.2000 року Міністерства освіти і науки України, класний журнал є шкільним документом, ведення якого здійснюється керівником та вчителями, які несуть особисту відповідальність за своєчасність заповнення, стан та достовірність записів.

1.2. Усі записи в журналі ведуться державною мовою, чорнилом (пастою) одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. У разі помилкового або неправильного запису він закреслюється, поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою внизу сторінки, на якій відбулося виправлення.

1.3. Класні журнали паралельних класів нумеруються арабськими цифрами і прописними літерами українського алфавіту. Наприклад,  «5-А клас», «5-Б клас», «10-А клас», «10-Б клас».

1.4. Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану здійснює керівник навчального закладу або його заступник з навчально-виховної роботи.

1.5. Класний керівник заповнює розділи «Облік відвідування (пропусків занять)», «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності», «Загальні відомості про учнів», «Зведена таблиця руху учнів класу» і переносить до розділу «Зведений облік навчальних досягнень учнів» наприкінці семестрів та року оцінки з відповідних предметних сторінок.

1.6. Графи розділу «Загальні відомості про учнів» учитель заповнює протягом перших 10 днів навчального року і систематично протягом року вносить до цього розділу відповідні записи, у зв’язку з прибуттям або вибуттям учнів.

1.7. Прізвища та імена учнів записуються на сторінках відповідного розділу журналу в алфавітному порядку.

1.8. У розділі «Облік відвідування (пропусків занять)» класний керівник щодня відмічає кількість уроків, пропущених кожним учнем. Відсутність учня (учениці) записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності («н» – відсутність учня (учениці), «хв» – відсутність через хворобу), а знаменник – на кількість пропущених уроків. Наприклад: «н/6», «хв/5». Наприкінці кожного семестру та навчального року підбивається підсумок кількості пропущених учнем уроків.

1.9. У розділі «Облік навчальних досягнень учнів» класний керівник записує в алфавітному порядку прізвища та імена учнів, назву навчального предмета відповідно до навчального плану, прізвище, ім’я та по батькові вчителя, який його викладає.

1.10.На лівій сторінці розгорнутого журналу в розділі «Облік навчальних досягнень учнів» учитель веде щоденний облік навчальних досягнень та відвідування учнями занять, на правій – записує дату проведення уроку, його зміст і завдання додому.

1.11. У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, самостійної роботи, виду контролю тощо.

1.12. У графі «Завдання додому» стисло записується зміст і характер його виконання (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), сторінки підручника, номери задач, прикладів, практичної роботи.

1.13. У графі «Місяць і число» проставляється дата проведення уроку. Відмітки щодо відвідування і бали за досягнення у навчанні проставляються в одних і тих самих клітинках.

1.14. Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а займенник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.

1.15. У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записується окремо.

1.16. Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою «н».

1.17. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. У разі неатестації учня робиться відповідний запис: «н/а» (не атестований(а)).

1.18. Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «зошит», а не «за зошит»; «І семестр», а не «за І семестр»; «практична робота», а не «за практичну роботу» тощо.

1.19. За письмові роботи бали ставляться у графі того дня, коли вони проводились у класі.

1.20. У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «Завдання додому» після запису домашнього завдання записує «заміна», прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

1.21. У випадку, коли для проведення окремих уроків об’єднують паралельні чи наступні класи, учитель робить запис про проведення уроку в обох журналах, а у графі «Завдання додому» після запису домашнього завдання записує «спільно з» і вказує клас, спільно з яким проводився урок.

1.22. Бали за досягнення у навчанні за семестр з кожного предмета проставляються в кінці семестру в розділі «Облік навчальних досягнень учнів» після запису останнього уроку.

1.23. Розділ «Зведений облік навчальних досягнень учнів» заповнюється класним керівником наприкінці кожного семестру і навчального року.

1.24. У розділі «Облік проведення навчальних екскурсій» вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій (навчальної практики). Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.

1.25. У розділі «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності» класним керівником здійснюються відповідні записи.

1.26. Розділ «Зведена таблиця руху учнів класу» заповнюється класним керівником наприкінці кожного семестру і навчального року за даними попередніх розділів журналу.

1.27. На вільних сторінках журналу класний керівник записує теми додаткових занять та консультацій, які проводяться з учнями.

1.28. У розділі «Зауваження до ведення журналу» керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки та (у разі необхідності) термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис і дату про ознайомлення із зауваженням та, за необхідності, робить відмітку про усунення недоліків.

1.29. Перевірка керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.

1.30. Контроль за станом ведення класних журналів та їх збереженням як архівних документів, згідно з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, покладається на керівника навчального закладу.

1.30. Термін зберігання класних журналів в архіві – 5 років. Для випускних класів – 10 років.

 

2. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5–11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.

2.1. Під час написання назви предмета на відповідній сторінці робиться такий запис: Іноземна мова (німецька). Прізвище, ім’я, по батькові вчителя записується повністю.

2.2. У разі вивчення предмета за автентичними навчально-методичними комплексами тематика ситуативного спілкування повинна збігатися з тематикою ситуативного спілкування, яка подана у чинних навчальних програмах, затверджених Міністерством освіти і науки України. Назву теми уроку вчитель обирає самостійно відповідно до тих засобів навчання, які він використовує в навчальному процесі.

 

3. Оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

 

Згідно з листом МОН України від 17.08.2016 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6119- ) здійснення контролю забезпечує своєчасне корегування навчального процесу з метою приведення його до рівня, заданого програмою й стандартом, що регламентує його вимоги до обов'язкового мінімуму змісту й рівню підготовки випускників. Ці вимоги містять у собі знання фонетики, лексики, фразеології, граматики.

Зміст навчання іноземної мови містить у собі 4 види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, письмо і читання. Для виявлення рівня володіння кожним видом розроблені відповідні критерії. Ці види діяльності є основою для реалізації системи контролю над ходом й якістю засвоєння учнями змісту навчання іноземної мови.

Учень із самого початку навчання повинен знати, як буде оцінюватися його робота, які вимоги в навчанні будуть до нього пред'являтися. У цьому полягає й певний стимул до підвищення якості своїх знань.

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

Форми контролю вчитель визначає самостійно.

Під час оцінювання кожного з видів мовленнєвої діяльності на уроках іноземної мови оцінки виставляються та враховуються як поточні.

 

3.1. Поточне оцінювання

Основною ланкою в системі контролю у загальноосвітніх навчальних закладах є поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й рівнів його оволодіння та здійснення корегування  щодо  застосовуваних технологій навчання. 

Основна функція поточного контролю – навчальна. Питання, завдання, тести спрямовані на закріплення  вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою групи.

Більшість прийомів поточного оцінювання з іноземних мов спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили.

 

Оформлення сторінок журналу з іноземних мов у 5-11 класах

НЕ ПИШЕТЬСЯ НІЧОГО!

 

 

01

/

09

04

/

09

10

/

09

13

/

09

17

/

09

Тематична

19

/

09

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

 

 

І семестр

 

 

 

Я, моя сімя і друзі

 

10

 

8

9

10

10

 

 

1.

01/09

Спогади про літні канікули. Увед. нових ЛО. Розв.навичок….

SB стор.15,

WB cтор.18

7

8

 

9

н

8

8

 

2.

04/09

Розвит.нав.діалогічного мовл. та письма. Сам.робота

Скласти діалог

н

н

н

н

н

н/а

7

 

3.

10/09

…..

….

Поточний контроль з мовної та мовленнєвої діяльності проводяться в робочих зошитах або на аркушах з друкованою основою.

Учителі іноземних мов обов’язково повинні записувати на сторінці обліку проведених уроків усі самостійні роботи, які вони фактично проводять з учнями протягом вивчення тематики ситуативного спілкування. Кількість таких робіт та форми їх проведення впродовж тематики вчитель визначає самостійно.

 

3.2. Алгоритм проведення тематичного оцінювання

Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання..

На останньому уроці вивчення окремої тематики спілкування РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ оголосити учням їхній очікуваний тематичний бал, який буде занесено автоматично до відповідної графи «Тематична» (без дати) у класному журналі.

Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено.

Не допускається проведення оцінювання з кожного виду мовленнєвої діяльності окремо і диференційоване виставлення балів за них упродовж вивчення однієї зі сфер спілкування.

Під час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

У разі, якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення всієї тематики ситуативного спілкування, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н/а (не атестований).

Виставлені тематичні бали не підлягають коригуванню.

На момент виставлення семестрового бала всі «Тематичні» повинні бути заповненими.

 

3.3. Алгоритм проведення семестрового оцінювання

Оцінка за семестр ставиться на основі поточного оцінювання та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності.

Семестровий контроль з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру (двічі на рік) за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).

Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються викладачем з урахуванням рівня навченості, що дозволяє реалізувати диференційований підхід до навчання. 

Звертаємо увагу, що «Контроль» не є контрольною роботою і може бути комплексним та проводитись у формі тестування.

 

На сторінці журналу ліворуч робиться такий запис:

05/12

А

18/12

Г

22/12

Ч

25/12

П

На сторінці обліку проведених уроків учителі роблять записи таким чином: «Контроль аудіювання», «Контроль говоріння», «Контроль читання», «Контроль письма».

Порядок проведення контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності вчитель обирає самостійно.(або проводити контроль з чотирьох видів мовленнєвої діяльності дозволяється в будь-якій послідовності).

У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов наприкінці семестру окрема контрольна робота з письмового перекладу не проводиться.

 

 


Оформлення сторінок журналу на кінець семестру

 

06/12

А

08/12

11/12

Г

13/12

15/12

П

19/12

Ч

Зошит

І семестр

Скоригована

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

122.

06/12

Контроль аудіювання

Повторити ………

7

6

8

8

7

7

8

7

 

123.

08/12

Свята. Розв.нав.письма. Виконання тестових завдань.

Написати e-mail другові про ….

н

н

10

11

9

н

11

10

 

124.

11/12

Контроль говоріння

 

8

9

9

н

н

н

10

9

 

 

13/12

Розв. нав. діалогічн. мовл., робота в групах, складання діалогу за зразком

Скласти діалог за темою….

9

10

10

10

7

11

10

10

 

125.

15/12

Контроль письма

Повторити……….

н

н

н

н

н

н

н

н/а

7

125.

19/12

Контроль читання

Повторити……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

Між семестровим контролем дозволяється проведення 1-2-х уроків; ліворуч учитель записує зміст фактично проведеного уроку.

У разі відсутності учня на уроці (уроках) семестрового контролю в клітинку (клітинки), що відповідає (відповідають) цьому (цим) уроку (урокам), навпроти прізвища учня ставиться «н» без риски, робота не переписується, семестровий бал виставляється на основі тематичного оцінювання..

Під час виставлення семестрових балів і можливості їх коригування у класному журналі (5–11 класи) робляться такі записи:

 

 

 

І семестр

Скоригована

Прізвище, ім’я учня

 

10

11

Прізвище, ім’я учня

 

11

 

Прізвище, ім’я учня

 

9

 

 

 

ІІ семестр

Скоригована

Прізвище, ім’я учня

 

10

 

Прізвище, ім’я учня

 

11

 

Прізвище, ім’я учня

 

9

10

 

Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у клітинку «І семестр» («ІІ семестр») виставляється «н/а».

У спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах із поглибленим вивченням іноземних мов та профільних класах загальноосвітніх навчальних закладів при викладанні спецкурсів («Література країни, мова якої вивчається», «Країнознавство», «Науково-технічний переклад», «Ділова мова», «Бізнес-курс» тощо) оцінювання здійснюється таким же чином, як зазначено вище, за виключенням контролю з 4-х видів мовленнєвої діяльності.

Замість них наприкінці семестру пишеться одна семестрова робота, яка повинна охоплювати весь вивчений матеріал семестру. Ця робота виконується в робочих зошитах з відповідних дисциплін або на аркушах з друкованою основою. Бали не коригуються.

Коригуванню підлягають бали за І та ІІ семестри та річний бал лише у 5-11 класах, тематичний бал не коригується.

 

Записи в журналі наприкінці І та ІІ семестрів вести за таким зразком:

 

Оформлення сторінок класного журналу на кінець навчального року в класах,  де проходить державна підсумкова атестація:

15/05

А

07/05

П

19/05

Г

24/05

Ч

Зошит

ІІ семестр

Скоригована

Річна

Скоригована

ДПА

Апеляційна

8

8

9

10

9

9

 

9

 

9

10

11

10

11

12

10

11

 

11

 

зв.

 

6

8

8

7

7

7

 

7

 

11

 

 

Апеляційний бал виставляється у разі, якщо він вищий від бала, отриманого учнем на ДПА.

 

У 5-8-х, 10-х класах, де наприкінці року передбачена навчальна практика, після колонки «Річна» виставляються оцінки за практику в колонку без дати з надписом «НПБ».

 

15/05

А

17/05

П

19/05

Г

24/05

Ч

Зошит

ІІ семестр

Скоригована

Річна

Скоригована

НПБ

8

8

9

10

9

9

 

9

 

9

11

10

11

12

10

11

 

11

 

9

6

8

8

7

7

7

 

7

 

11

 

Облік занять з навчальної практики ведеться на окремих, спеціально відведених сторінках класного журналу.

Якщо тривалість навчальної екскурсії визначено більше однієї академічної години, то під час обліку в журналі поруч з тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин. Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснюється на розсуд учителя.

 

4. Рекомендації щодо ведення зошитів та словників

У 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

У 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи але з таким розрахунком щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів.

Словники перевіряються один раз в семестр. Учитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки. Оцінка за ведення словника до класного журналу не виставляється.

 

Ведення робочих зошитів оцінюється за 12-бальною шкалою оцінювання.

Відповідно до традицій культури країни, мова якої вивчається, письмові роботи в робочих та контрольних зошитах виконуються прописними, друкованими або напівдрукованими літерами.

Оцінка за ведення робочих зошитів виставляється в класний журнал 1 раз на місяць та не впливає ні на тематичну, ні на семестрову.

При виконанні письмових робіт допускається запис дати виконання роботи цифрами на полях, але при цьому вказується вид роботи, яка виконується (класна або домашня) мовою, яка вивчається. Перевірка зошитів із спеціальних курсів здійснюється за загальними правилами (1 раз на місяць), оцінка за ведення зошитів із спецкурсів виставляється до класного журналу 1 раз на семестр.

 

Методичні рекомендації підготовлено

доцентом кафедри методики навчанні мов і літератури

Харківської Академії неперервної освіти Булгаковою В.Г.

БулгаковаСоздан 25 окт 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Яндекс.Метрика